+48 537 700 767

Regulamin

1) Niniejszy regulamin został wydany przez firmęz siedzibą w Warszawie i jest integralną częścią umowy. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów osobowych.

2) Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać osoba która, ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty, ważne prawo jazdy kategorii „B", ważny paszport - w przypadku obcokrajowca oraz ważną kartę kredytową lub debetową. W przypadku braku konta bankowego lub ww. karty wymagany będzie dodatkowy dokument potwierdzający tożsamość najemcy np. paszport lub książeczka wojskowa, a w sytuacjach wyjątkowych kiedy najemca nie będzie miał możliwości przedstawienia trzeciego dokumentu, będzie musiał zapłacić 200% kaucji. Do kierowania pojazdem może zostać upoważniona jedna osoba wymieniona w umowie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu samochodu bez podania przyczyny.

3) Zgodnie z umową oraz protokołem zdawczo/ odbiorczym, Najemca otrzymuje zatankowany samochód, uzupełniony płynem do spryskiwaczy do pełna, sprawny technicznie, czysty w środku i zewnątrz oraz w stanie nieuszkodzonym. Najemca jest zobowiązany do użytkowania pojazdu z należytą starannością i do zwrotu w takim samym stanie jak w dniu wydania zgodnie z ww. protokołem. Ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.

4) W okresie najmu Najemca lub upoważniona osoba do kierowania pojazdem zobowiązana jest do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - Art. 38. Tj. dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym.

b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowo zamykając auto uruchamiając zabezpieczenia kradzieżowe), starannego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów i kluczyków oraz pozostawiania pojazdu na parkingach strzeżonych lub na zamkniętej posesji

c) przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego

d) parkowania samochodu w miejscach do tego wyznaczonych

e) stosowania właściwego paliwa do danego samochodu zgodnie z oznaczeniem w dowodzie rejestracyjnym, wlewie paliwa oraz protokole zdawczo/ odbiorczym

f) utrzymywania samochodu w należytej czystości a także korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji

g) sprawdzania poziomu oleju, płynu; spryskiwaczy, chłodniczego i hamulcowego

h) sprawdzania oświetlenia i wszystkich świateł samochodu oraz ciśnienia w ogumieniu

i) udostępniania samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego, serwisu lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez wypożyczalnie „Wynajem Aut Premium"

5) W trakcie trwania umowy najmu zabrania się:
a) palenia tytoniu i spożywania alkoholu wewnątrz auta
b) kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków psychotropowych
c) przewożenia zwierząt bez specjalnego zabezpieczenia (klatka lub transporter)
d) przekraczania dopuszczalnej ładowności
e) przekraczania dopuszczalnych prędkości. W przypadku pierwszego przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h na terenie zabudowanym, Najemca otrzymuje upomnienie od Wynajmującego. W przypadku drugiego przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zakończenia najmu i odebrania auta od Najemcy ze skutkiem natychmiastowym oraz przekazania sprawy do Policji, a także do zatrzymania całości kaucji.
f) przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 70 km/h. Wynajmujący zastrzega sobie w takim przypadku prawo do zakończenia najmu i odebrania auta od Najemcy ze skutkiem natychmiastowym, wraz z zatrzymaniem kaucji na poczet nadmiernego zużycia auta.
g) przewożenia nielegalnych przedmiotów (broń, narkotyki i inne zakazane rzecz zgodnie z polskim prawem)
h) przewożenia więcej osób niż przewiduje dowód rejestracyjny
i) holowania pojazdów
j) mycia pojazdu na myjni automatycznej
k) dokonywania jakichkolwiek przeróbek/ modyfikacji w samochodzie bez zgody Wynajmującego
l) przemieszczania się wynajętym samochodem poza granicę RP bez zgody Wynajmującego
m) prowadzenie pojazdu bez ważnych uprawnień
n) prowadzenie pojazdu z zakazem sądowym lub zatrzymanymi uprawnieniami na okres 3 miesięcy
W przypadku naruszenia powyższych postanowień Najemca będzie zobowiązany do zapłaty opłaty administracyjnej za szkodę oraz kary umownej. W przypadku wprowadzenia zmian o których mowa w ppkt. i) niniejszego punktu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu pierwotnego w ASO oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, a także ewentualną utratę gwarancji. W przypadku naruszenia postanowienia w ppkt. e), Wynajmujący nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności karnej za przewożone/ przemycane nielegalne przedmioty. Cała odpowiedzialność spoczywa na osobie, która dokonała najmu pojazdu, zgodnie z umową.

6) Wyjazd oraz użytkowanie pojazdu za granicą RP:
Przemieszczanie się wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego, oraz po dokonaniu dodatkowej opłaty za ponadnormatywny przebieg km. Wynajmujący zastrzega sobie całkowity brak zgody na wyjazd do krajów Wschodnich;
Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Łotwa, Estonia i wszystkich krajów nienależących do Unii Europejskiej ze względu na brak działającego AC. W przypadku z łamania zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz wszelkimi kosztami mającymi wystąpić z tytułu braku AC (kradzież samochodu, kolizja, wypadek, wandalizm itp.) Wszelkie koszty wynikające z awarii lub uszkodzenia pojazdu poza granicami RP, które nie obejmuje polisa AC i Assistance w ograniczonym zakresie (w szczególności holowanie, auto zastępcze, powrót do kraju) pokrywa Najemca. Najemca powinien wykupić dodatkową polisę Assistance W zakresie oczekiwanej pomocy. W przypadku nie zgłoszenia lub nie otrzymania zgody na wyjazd za granice, a zostanie stwierdzony fakt iż samochód przekroczył granice zostanie nałożona dodatkowa opłata na Najemcę w wysokości 1.500 PLN (tysiąc pięćset złotych).

7) Opłaty, warunki płatności:
a) płatność za wynajem samochodu jest z góry gotówką, przelewem lub kartą płatniczą bądź kredytową w chwili wynajmu pojazdu zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu
b) przedłużenie wynajmu samochodu należy uregulować osobiście w siedzibie wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe w dniu przedłożenia wynajmu bezpośrednio w banku w którym „Wynajem Aut Premium" posiada konto
c) Bezprawne przedłużenie umowy najmu o kolejna dobę bez pisemnej zgody „Wynajem Aut Premium", a za takie uważa się nieinformowanie wypożyczalni o przedłużeniu upoważnia „Wynajem Aut Premium" do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 200% stawki dobowej zgodnie z obowiązującym cennikiem potrącającej tą kwotę z kaucji klienta
d) Brak płatności skutkuje automatycznym wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje Najemcę do natychmiastowego zwrotu samochodu w siedzibie wypożyczalni
e) Ceny stawek dobowych, miesięcznych znajdują się na stronie internetowej wypożyczalni www.wynajemautpremium.pl
f) Opłaty za wynajem oraz opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu lub całkowitej rezygnacji z wynajmu
g) W przypadku wynajmu długoterminowego płatność regulowana jest na podstawie faktury VAT wystawianej z terminem płatności przypadającym na dzień rozpoczęcia kolejnego okresu wynajmu
h) Zwrot pojazdu oraz podpisanie protokołu zdawczo/ odbiorczego bez zastrzeżeń jest jednoznaczne ze zwrotem wpłaconej kaucji

8) Kary umowne, opłaty dodatkowe:
a) Użycie samochodu do jakiegokolwiek przestępstwa upoważnia wypożyczalnie „Wynajem Aut Premium" do obciążenia Najemcy karą umowną do 5.000 PLN w zależności od okoliczności

b) W razie udostępnienia samochodu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle w celu wykonania przeglądu okresowego, serwisu itp. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu, oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji)

c) Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi przez Najemcę następuje na koszt i ryzyko Najemcy w całości

d) Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy oraz naprawy uszkodzonego ogumienia w okresie najmu pokrywa w całości Najemca.

e) Zagubienie dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej 400 PLN

f) Zagubienie kluczyków w autach wyprodukowanych w latach 2012-2014, koszt 1.500 PLN. Natomiast w autach z roczników 2015-2018 koszt 3.500 PLN

g) Zagubienie lub uszkodzenie apteczki, gaśnicy, trójkąta, lewarka, klucza bądź innego wyposażenia auta, będzie skutkowało naliczeniem opłaty na podstawie cen autoryzowanego dealera BMW, AUDI, MERCEDES.

h) Holowanie uszkodzonego lub niesprawnego pojazdu z winy Najemcy 5 PLN/ km. Liczone w obie strony.

i) Opłata za rezygnację na 1-3 dni przed terminem wynajmu – 500 PLN

j) Opłata za ingerencję w system monitorujący GPS (zagłuszanie) w wysokości 10.000 PLN

k) W przypadku posługiwania się fałszywymi, zakazanymi lub nieważnymi dokumentami, najemcy przepada kaucja.

l) Opłata za uszkodzoną felgę – od 500 PLN

m) Opłata za umycie auta na myjni automatycznej – 5.000 PLN

n) Opłata za zwrot brudnego auta z zewnątrz – 80 PLN

o) Opłata za zwrot brudnego auta wewnątrz – 80 PLN

p) Opłata za dostawę/odbiór auta poza godzinami pracy – 50 PLN

r) Opłata za palenie tytoniu wewnątrz auta – 1000 PLN

s) Opłata za wypowiedzenie/ zerwanie umowy z winy Najemcy w wysokości kaucji i czynszu najmu.

t) Inne uszkodzenia nie wymienione w pkt.8 będą rozliczane z kaucji po uprzedniej wycenie – sporządzeniu kosztorysu przez warsztat naprawczy.

u) Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar i mandatów nałożonych w związku z naruszeniem uregulowań prawnych związanych z użytkowaniem pojazdu

v) Najemca zobowiązany jest do poniesienia kosztów postępowań przed sądami lub organami administracyjnymi

w) Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich ponoszonych i poniesionych kosztów w przypadku skonfiskowania pojazdu przez służby mundurowe i organy ścigania w przypadku złamania regulaminu w pkt. 5, ppkt. e)

9) Przeglądy i awarie:
a) Najemca zobowiązany jest informować wypożyczalnię o wszystkich awariach i uszkodzeniach samochodu, niezwłocznie po ich wystąpieniu/ stwierdzeniu i zobowiązuje się do stosowania wytycznych otrzymanych od przedstawiciela wypożyczalni
b) Wypożyczalnia „Wynajem Aut Premium" w zależności od rodzaju uszkodzenia zobowiązuje się zapewnić auto zastępcze na czas naprawy uszkodzonego samochodu podstawiając auto do klienta chyba, że usterka wynika z winy i zaniedbania Najemcy, wtedy Wynajmujący ma prawo odmówić auta zastępczego
c) Najemca nie może naprawiać auta we własnym zakresie oraz holować bez zgody „Wynajem Aut Premium"

10) Uszkodzenie, kolizja, kradzież:
a) Nie zwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin po upływie terminu wskazanego w §2 pkt.1 umowy najmu może spowodować skierowanie przez Wynajmującego zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia art. 284 KK
b) Wypożyczalnia „Wynajem Aut Premium" w sytuacji braku kontaktu z klientem który bezumownie korzysta z samochodu a jest to traktowane jako przywłaszczenie upoważnia „Wynajem Aut Premium" do uruchomienia procedur odzyskania samochodu przy pomocy firmy partnerskiej monitorującej flotę wypożyczalni „Wynajem Aut Premium" a kosztami całej operacji obciążając Najemcę na podstawie faktury VAT rozliczając z wpłaconej kaucji
c) Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkody związane z uszkodzeniem szyb w pojeździe (wszelkie odpryski, pęknięcia), zniszczeniem czy też zabrudzeniem tapicerki i wnętrza pojazdu, a także uszkodzeniem felg i opon.
d) szkody poniżej kwoty 1000 PLN lub szkody, które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel zgodnie z OWU ubezpieczenia pokrywa Najemca samochodu i będą rozliczane z kaucji wpłaconej w chwili wynajmu
e) w przypadku szkody komunikacyjnej wpłacona kaucja zostaje wstrzymana do czasu zakończenia likwidacji szkody
f) w przypadku szkody, kolizji z OC sprawcy innego uczestnika ruchu, wypożyczalnia nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, jednakże zobowiązany jest współdziałać z wypożyczalnią i zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu i dokumentu tożsamości. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną wymaganą dokumentacją przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zostanie on obciążony w pełni kosztami szkody.
g) w przypadku szkody, kolizji z AC, wypożyczalnia nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca zostaje obciążony kosztami w wysokości opłaty administracyjnej, która wynosi 2.000 pln, a w przypadku aut sportowych AMG, M-POWER i RS, w wysokości 5.000 pln. Najemca zobowiązany jest współdziałać z wypożyczalnią i zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu i dokumentu tożsamości. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną wymaganą dokumentacją przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zostanie on obciążony w pełni kosztami szkody.
h) udział w szkodzie klienta jest uzależniony od zdarzenia i segmentu samochodu i wynosi od 2.000 PLN do 5.000 PLN rozliczany z wpłaconej kaucji
i) Najemca, który kierując w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu narkotyków lub innych środków psychoaktywnych oraz bez ważnego prawa jazdy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę
j) Ubezpieczenie samochodu nie obejmuje szkód w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody lub innych powodów skutkujących odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
k) Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki i dokumenty wynajmowanego pojazdu
l) Najemca upoważnia wypożyczalnie „WYNAJEM AUT PREMIUM" do udzielania pełnych danych organom ścigania w związku z wykroczeniami i innymi naruszeniami których dopuścił się w okresie najmu
m) W przypadku wystąpienia szkody Najemca zobowiązany jest natychmiastowego zawiadomienia policji i „Wynajem Aut Premium"
n) W przypadku włamania, kradzieży Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu „Wynajem Aut Premium" nie później niż maksymalnie do 2 godzin od zdarzenia dzwoniąc (24h) na tel wskazany na wizytówce firmowej lub stronie internetowej www.wynajemautpremium.pl
o) W przypadku przywłaszczenia bądź kradzieży auta przez Najemce, Najemca zapłaci karę umowną w wysokości wartości auta
p) W przypadku próby przywłaszczenia bądź kradzieży auta Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 30.000 PLN.

11) Postanowienia końcowe:
a) Najemca nie jest uprawniony do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) „Wynajem Aut Premium" jest uprawniony do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody Najemcy
c) Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby „Wynajem Aut Premium"
d) Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem samochodu oraz likwidacją szkody, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 roku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002 nr 101 poz 926

Wynajem aut premium

Dane kontaktowe:

+48 537700767

biuro@wynajemautpremium.pl

Dane teleadresowe:

ul. Łopuszańska 26a

02-220 Warszawa

 

Godziny otwarcia:

Od poniedziału do piątku w godzinach 24H
W soboty 24H

© Wynajem Aut Premium - All Rights Reserved